Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Przygotowanie do egzaminu obejmuje wiele działań kończących pewien etap  rozpoczętej przed laty ścieżki rozwoju zawodowego.

Po pierwsze musimy prawidłowo udokumentować przebieg naszej praktyki zawodowej. Obejmuje to przedstawienie prawidłowo wypełnionej Książki Praktyk lub innych właściwych dokumentów. Należy upewnić się czy posiadamy dokumenty poświadczające uprawniania osoby kierującej praktyką oraz potwierdzenie przynależności tej osoby w tym okresie do odpowiedniej Izby. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a KPA kopia tych dokumentów musi być poświadczona przez organ, który je wytworzył lub można przedstawić odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wypełniamy wniosek o nadanie uprawnień:

 Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (wzór).

Jeszcze raz sprawdzamy posiadane dokumenty, a w szczególności:

 1.Odpis dyplomu. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

2. Dokumentacja odbycia praktyki zawodowej.

3. Życiorys zawodowy (wzorowany na CV)

4. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

5. Formularz osobowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – formularz osobowy Załącznik nr 4 )

6. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku ubiegania się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej).

W MOIIB jest wprowadzony system do rejestrowania wniosków, który po zarejestrowaniu wniosku pozwala wybrać termin złożenia dokumentów w OKK.  Prosimy pamiętać, że wpisane przez Państwa informacje będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą w Mazowieckiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, w godzinach pracy Biura zgodnie z Państwa wyborem.

Szczegóły...

 

Po przyjęciu wniosek wraz załączonymi dokumentami  zostaje skierowany do rozpatrzenia, przy pomocy konta w systemie mogą Państwo kontrolować postępowanie kwalifikacyjne (rozpoczyna się po zakończeniu okresu przyjmowania dokumentów).

W przypadku niejasności lub "braków" zostaje skierowane do nas odpowiednie pismo.  Komisja w trakcie postępowania zgodnie z K.P.A. wysyła do Państwa korespondencję listownie, niekiedy od zmiany statutu w systemie do otrzymania informacji w formie papierowej może minąć jakiś czas. W momencie zakwalifikowania się Państwa do egzaminu w systemie pojawi się odpowiednia informacja.

W międzyczasie należy się przygotować do egzaminu.

Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości na uprawnienia budowlane (link do strony piib.org.pl).

Przykładowe pytania KKK (link do strony piib.org.pl).

Zapraszamy do skorzystania z kursu szkoleniowego przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane.


Informacje o egzaminie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim