Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Egzamin na uprawnienia budowlane Sesja Jesień 2018 odbędzie się  23 listopada 2018r.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu w Sesji Jesień  2018 powinny złożyć wniosek do MOIIB o wyznaczenie terminu egzaminu do 23 września 2018r.

Przyjmowanie dokumentów na Sesje Jesień 2018r rozpocznie się 20 sierpnia 2018r .


  Dokumenty należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2018r w Biurze w Warszawie.
W przypadku Biur Terenowych przyjmowanie dokumentów zakończy się dnia 31 sierpnia 2018r.

System logowania zostanie uruchomiony dnia 10 sierpnia 2018r.

Każdego dnia istnieje możliwość przyjęcia określonej liczby osób składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych.

Logowanie...

Po zarejestrowaniu udajemy się z kompletem dokumentów do OKK. (login i hasło uzyskane podczas zarejestrowania będą przydatne podczas postępowania kwalifikacyjnego do kontrolowania jego przebiegu, uzyskania informacji o egzaminie itd.)

Komplet dokumentów winien zawierać:

  1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych (pobierz wniosek)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych
  3. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
  4. Książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej
  5. Życiorys zawodowy
  6. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (wysokość zgodnie z uchwałą PIIB)
  7. Formularz osobowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – formularz osobowy Załącznik nr 4 )
  8. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów  Budownictwa.

Uwaga: Osoby dokumentujące praktykę zawodową w "Książkach praktyki zawodowej" zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002 r. w urzędach wojewódzkich, winny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej wg obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek do izby o wyznaczenie terminu egzaminu.

Komunikat w sprawie opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień: http://www.piib.org.pl/uchwasy-left2-237/2457-2014-12-12-12-30-28

Opłatę należy wpłacać na konto:

( W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nie ma możliwości wpłat,
bank ma siedzibę w tym samym budynku i jest  czynny w godz. 10.00 -18.00 )

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa
Warszawski Bank Spółdzielczy  02 8015 0004 0070 3930 2070 0001

z dopiskiem: I rata za postępowanie kwalifikacyjne lub II rata za egzamin
Na egzamin należy zgłosić się: z dowodem osobistym i kserokopią wpłaty II raty

 

UWAGA

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 76a KPA, w ramach postępowania administracyjnego dokumenty powinny być składane w formie oryginału. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przedłożenia kopii poświadczonej przez organ, który go wytworzył lub odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Powyższe wymogi mają również zastosowanie do dokumentów załączanych do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, w tym do uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa osób kierujących praktyką zawodową.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim