Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Wykaz aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

1. Dz.U.06.155.1110

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

wydane na podstawie art. 98 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

 

2. Dz.U.06.147.1063

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r.

w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

wydane na podstawie art. 138f ust. 4 Prawa zamówień publicznych

 

3. Dz.U.06.87.610

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

 

4. Dz.U.06.87.609

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych

wydane na podstawie art. 11 ust. 6 Prawa zamówień publicznych

 

5. Dz.U.06.87.608

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym

wydane na podstawie art. 193 pkt 3 Prawa zamówień publicznych

 

6. Dz.U.06.87.607

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów

wydane na podstawie art. 193 pkt 2 Prawa zamówień publicznych

 

7. Dz.U.06.87.606

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wydane na podstawie art. 96 ust. 5 Prawa zamówień publicznych

 

8. Dz.U.06.87.605

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane

wydane na podstawie art. 25 ust. 2 Prawa zamówień publicznych

 

9. Dz.U.06.87.604

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

wydane na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

 

10. Dz.U.06.87.603

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań

wydane na podstawie art. 193 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

 

11. Dz.U.04.202.2072

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

wydane na podstawie art. 31 ust. 4 Prawa zamówień publicznych

 

12. Dz.U.04.130.1389

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

wydane na podstawie art. 33 ust. 3 Prawa zamówień publicznych

 

13. Dz.U.04.98.997

rozp. Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu wpisu na listę arbitrów, sposobu powoływania komisji egzaminacyjnej
i przeprowadzania egzaminu oraz zakresu egzaminu

wydane na podstawie art. 176 Prawa zamówień publicznych

 

14. Dz.U.04.49.470

rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych

wydane na podstawie art. 160 ust. 2  Prawa zamówień publicznych

 

15. M.P.04.52.886

zarz. nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych

wydane na podstawie art. 152 ust. 4  Prawa zamówień publicznych

 

16.Dz.Urz.MSWiA.04.3.7

zarz. nr 8 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

wydane na podstawie art. 19 Prawa zamówień publicznych

 

17. Dz.Urz.WUG.06.7.43 - j.t.

zarz. nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędach górniczych

wydane na podstawie art.  18 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych

 

18. Dz.Urz.WUG.05.5.20

Decyzja nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Wyższym Urzędzie Górniczym

wydane na podstawie art.  21 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

Odpowiedni Dziennik Ustaw można odszukac na stronach internetowej bazy aktów prawnych Sejmu RP:

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim