Szybki kontakt

Warszawa (-> szczegóły),

ul. 1 Sierpnia 36 B

02-134 Warszawa

NIP: 525 22 58 203

tel. +48 22 868 35 35

biuro@maz.piib.org.pl

pozostałe biura »
 
 

Wykaz aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane

 

 

Odpowiedni Dziennik Ustaw można odszukac na stronach internetowej bazy aktów

prawnych Sejmu RP: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 

1. Dz.U.06.83.578

rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

wydane na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a  Prawa budowlanego

 

2. Dz.U.05.243.2063

rozp. Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2  Prawa budowlanego

 

3. Dz.U.2009.23.136

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

wydane na podstawie art. 88a ust. 6  Prawa budowlanego

 

4. Dz.U.05.219.1864

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2  Prawa budowlanego

 

5. Dz.U.04.198.2043

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

wydane na podstawie art. 72 ust. 1 Prawa budowlanego

 

6. Dz.U.2007.45.290

rozp. Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

 

wydane na podstawie art. 84 ust. 4 Prawa budowlanego

 

7. Dz.U.03.132.1231

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

wydane na podstawie art. 59d ust. 3 Prawa budowlanego

 

8. Dz.U.03.120.1135

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

wydane na podstawie art. 72 ust. 2 Prawa budowlanego

 

9. Dz.U.03.120.1134

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie książki obiektu budowlanego

wydane na podstawie art. 64 ust. 4 Prawa budowlanego

 

10. Dz.U.03.120.1133

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawa budowlanego

 

11. Dz.U.03.120.1130

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

wydane na podstawie art. 84 ust. 5 Prawa budowlanego

 

12. Dz.U.2009.23.135

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę

 

wydane na podstawie art. 82b ust. 4 Prawa budowlanego

 

13. Dz.U.03.120.1127

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

wydane na podstawie art. 32 ust. 5 Prawa budowlanego

 

14. Dz.U.03.120.1126

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

wydane na podstawie art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego

 

15. Dz.U.02.179.1494

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania

wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

 

16. Dz.U.02.108.953

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

 

17. Dz.U.02.75.690

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego

 

18. Dz.U.02.12.116

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego

 

19. Dz.U.01.138.1554

rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

wydane na podstawie art. 19 ust. 2 Prawa budowlanego

20. Dz.U.01.132.1479

rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

21. Dz.U.01.97.1055

rozp. Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

22. Dz.U.00.63.735

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

23. Dz.U.99.74.836

rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

wydane na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego

 

24. Dz.U.99.43.430

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

25. Dz.U.99.24.216

rozp.  Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego

wydane na podstawie art. 88b ust. 2 Prawa budowlanego

 

26. Dz.U.98.151.987

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

27. Dz.U.98.130.859

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2  Prawa budowlanego

28. Dz.U.98.126.839

rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

wydane na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego

 

29. Dz.U.98.101.645

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

30. Dz.U.97.132.877

rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

31. Dz.U.2007.86.579

rozp. Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

 

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

32. Dz.U.96.103.477

rozp. Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

33. Dz.U.96.33.144

rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

34. Dz.U.95.50.271

rozp. Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r.

w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności

wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego

 

35. Dz.U.95.25.133

rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

wydane na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

 

36. M.P.96.19.231

zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa budowlanego

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014 MOIIB
aplikacje www: entim